FarmGreen AntiSmell

FarmGreen ป้องกันกลิ่น

นี้คือสถานที่ภาพตัวอย่างของการรีไชเคิลของเน่าเสียที่มีกลิ่นจาก Farm Green เป็นในการใช้งานของ หมู่บ้าน
sourrounding มีกลิ่นไม่พึ่งประสงค์มาจากลม ษริษัท รีไซเคิล และหลังจากที่พวกเขานำผลิตภัณฑ์ของ FarmGreen Anti Smell และ Actibak ลงไปในน้ำกระบวนการกลิ่นเปลี่ยนเป็นกลิ่นทีดีกว่าและได้รับกลิ่นอันไม่พึ่งประสงค์น้อยกว่าก่อน

FarmGreen ยังสามารถลดกลิ่นของไซโลและมูลสัตว์ได้เป็นอย่างดีและยังจะทำให้มูลสัตว์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โรงงานรีไชเคิลพลาสติกที่มี FarmGreen นำไปใช้กับน้ำเพื่อเพิ่มกระบวนการ

ค่า PH ที่เปลี่ยนจากอันตรากลื่นไม่ดีพีเอช 9.0 เช่นแอปเปิ้ลที่ดีก็จะมีค่ากลิ่นน้อย PH 5.5